پنبه زندگی متولدین رابطه عاطفی متولدین آذر

پنبه: زندگی متولدین رابطه عاطفی متولدین آذر متولدین مهر متولدین شهریور متولدین اردیبهشت سرگرمی

گت بلاگز Uncategorized گفتگوی خواندنی با باران کوثری بازیگر محبوب

عکس بازیگران | باران کوثری | جشنواره | بازیگری | بازیگران | سینمای | بازیگر | سینما | باران

گفتگوی خواندنی با باران کوثری بازیگر محبوب

گفتگوی خواندنی با باران کوثری بازیگر محبوب 

باران کوثری دختر پرانرژی و خندان سینمای کشور کشور عزیزمان ایران است که در خانواده اي هنرمند متولد شد و وی هم طبیعتا در این ناحیه قدم گذاشت و پیروز نیز شد. باران کوثری بازیگر سینما اعتقاد است هر بازیگری خارج از وظایفهنری اش باید به جامعه و شرایطی که در پیرامونش وجود دارد دقت کند و مطالبه گر باشد. کوثریاعتقاد دارد او و هم نسلانش در پرسشها اجتماعیو شرایطی که در سالهای قبل وجود داشته است به اندازه کافی همکاری داشته اند.

باران کوثری را به علت حضور در نقش هاي گوناگون در سینما می شناسیم. ولی او به مسائلاجتماعی نیز دقت خاص اي دارد. کوثری بر این باور استمطالبه گری یک بازیگر در حفظ او در خاطرات نیز نقش به سزایی خواهد داشت.باران کوثری در این گفت و گو به اهمیت مباحث اجتماعی و وظیفه یک بازیگر نسبت به آن اشاره کرده هست.

گفتگوی خواندنی با باران کوثری بازیگر محبوب

باران کوثری را بعنوان بازیگری می شناسیم که به مباحث اجتماعی اهمیت خاص ایمی دهد. چند نفری از بازیگران ما میباشند که در ابتدای دهه هشتاد واردسینما شدند و این کنشگری اجتماعی را در سالهای تازه به خوبی از خود نشان داده اند.

این نگاه اعتراض آمیز به اوضاع موجود از کجا نشات میگیرد؟

عکس بازیگران | باران کوثری | جشنواره | بازیگری | بازیگران | سینمای | بازیگر | سینما | باران

قسمتی از این عنوان و نگاه ما به جامعه و نسلی که در آن بزرگ شدیم مربوط میشود.نوجوانی ما در وقت ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. شرایط آن وقت تاثیر زیادی روی ما داشت. می توانمبه جرات بگویم آن سالها فرزند هاي هم سن و سال من همۀ روزنامه خوان بودند.آن وقت روزنامه هاي جامعه، طوس مورد اقبال قرار می گرفت که اغلب هم تعطیل می شدند و با اسمدیگری دوباره شروع به کار می کردند.

مطالعه و مطالبه گری در نوجوانی ما تبدیل به یک پزشده بود. اگر آن وقت نظر اجتماعی مناسبی نسبتبه شرایط موجود نداشتیم ناخوداگاه از هم نسل هایمان عقب می ماندیم.

تمام فعالیتهایم را اجتماعی می بینم
بسیاری اعتقاد بودند در وقت اصلاحات ما جامعه آرامی داشتیم و مطالبه گری وجود نداشت.اما تمام واکنشهایی که در آن هشت سال به وسیله مردم به وجود آمد بذرش در دولت اصلاحات گذاشته شد.جدا از این پرسشها خانواده هم تاثیر زیادی روی ما می گذاشت.تمام فعالیتهایم را اجتماعی میبینم و روی آن اسم سیاسی نمی گذارم.

گفتگوی خواندنی با باران کوثری بازیگر محبوب

حتی اعتقاد دارم فعالیت هایانتخاباتی هم کاملا اجتماعی هست. اگر مطالبه گری و چیزهاییکه ما می خواهیم امری سیاسی است عیبی ندارد بعد من یک ادم سیاسی هستم؛ در صورتی که تماماین فعالیت ها مطالبات اجتماعی است که هر فردی ناخوداگاه به آن دقت می کند.

اگر در کودکی کفش جدیدی می خریدم حتما می بایست کفش قبلیم را به کسی می دادم. باید یادم میبود کسانی میباشند که توانایی انجام یکسری از کارها را ندارند.

نظر در مورد گلشیفته
یا باید کتاب هایي می خواندم که آن وقت جهت من کمی مسئله بود. ولی هنگامی که می دیدم که پدرم تا اینحد از کتاب خواندن من شاد می شود استقبال میکردم. تربیتخانوادگی تاثیر زیادی در واکنش‌ها انسانها دارد. گاهی اگر درمورد موضوعی تصویر العمل نشان ندهمدچار عذاب وجدان می شوم.

عکس بازیگران | باران کوثری | جشنواره | بازیگری | بازیگران | سینمای | بازیگر | سینما | باران

دیدنی است گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی و خود شما نیز شباهت هاي زیادی بههم دارید. این نوع نگاه باعث شده است که جهت مردم جایگاه خاصی داشته باشید و نوع نگرشو شرایطی که جهت هر کدام از شماها به وجود آمد مورد دقت قرار گرفته هست.

این تصویر العمل ها و موقعیتی که امروز دارید چگونه شکل گرفت؟

گفتگوی خواندنی با باران کوثری بازیگر محبوب

مایلم درمورد ترانه این عنوان را بازگو کنم که او به غیر از این که یک مادر مجسمه ساز درجه یک داردپدرش آقای علیدوستی هم به شدت هنرمند است و ما در وقت کودکیفیلم و موسیقی هاي زیادی را از او قرض میگرفتیم و لذت می بردیم.

اگر غرور نباشد باید بگویم کهنسل ما خیلی خاص بود. به علت خانواده و تربیتی که داشتیمو رفاقتی که در دوران نوجوانی بین ما شکل گرفته بود؛ موضع گیریهای مشترکی داشتیم.

رقابت سالمی با هم داشتیم
چیزی که به نظرم در نسلهای یکسان بازیگران کمتر دیده می شد. به این عنوان پایبند بودیمو اعتقاد داشتیم کسی نمیتواند جای فرد دیگری را بگیرد. برایبازی در فیلمهای گوناگون با هم تعامل داشتیم. اگر یکی از ما نمی توانستیم، نفر دیگری را جهت بازیدر آن نقش توصیه می دادیم.شاد می شدیم شخصدیگری نقش مورد نظر را بازی کند.رقابت سالمی با هم داشتیم. عموما هم نسبت به مسائلمختلف موضع گیری داشتیم و وا کنش نشان می دادیم.

این تصویر العمل ها یا موضع گیریها در کشورهای دیگر و به خصوص سینمای هالیوود هم دیده می شود.برای مثال تظاهرات ضد ترامپ را دیدیم که تعداد زیادی از هنرمنداندر آن شرکت داشتند. ناخوداگاه چنین حرکاتی باعث میشود که یک هنرمند نسبت به وضعیتموجود و جامعه اي که در آن زندگی می کند احساس مسئولیت کند.

به این عنوان عقیده دارید که نوع تفکر و کارهایی که بازیگران و صورت های معروف انجام میدهند در روند زندگی مردم هم تاثیر گذار هست؟

حتما. بازیگری شغلی است که اوج و پایین دارد.اگر امسال سال من نبود قطعا سال بعد اتفاقاتخوبی رخ میدهد یا به تصویر. تکنیک و حرفه یک بازیگر روزبه روز باید بهتر شود و بازیگری که فکر کند کامل است قطعا آخر دوران حرفه اي اش را میگذارند.

مارلون براندو یا رابرت دنیرو
مشابه هاي زیادی از بازیگرانی داریم که آمده اند یک بازی بی نظیر از خودشان نشان داده اند و دیگرسالهاست حضور ندارند. گاهی با خودم می گویم کهچرا فلانی نیست یا آیا تا این حد معمولی بازی میکند. در سطح بین المللی بازیگرانی فوقالعاده ماندند که به مباحث اجتماعی و سیاسی اطرافشان بیشاز همۀ دقت کردند.

برای مثال مارلون براندو یا رابرت دنیرو آیا ماندگار میشوند؟ نوع نگاه و دیدآنها به مباحث روزانه ارزش باعث شد که بازیگران درجه یک باقی بمانند. یا در ایرانشما نمی توانید سیمین معتمد آریا را از بین بردن کنید. حتی اگر سالها فیلم بازی نکند. همین همین حالا اگر برویمدر خیابان و از مردم بپرسیم که بازیگر مورد علاقه شانچه کسی است حتما به معتمد آریا اشاره خواهند کرد.

مردم موضع گیریهای هنرمنداندر مواقع خاص را هیچ وقت فراموش نمی کنند.مردم علی کریمی و ناصر حجازی را هیچ وقت فراموش نمی کنند.

فیلمهای جشنواره
کمی درمورد فیلمهای جشنواره و آن فیلمهایی که بیرون ماندند صحبت کنیم. همانگونه کههمه می دانیم فیلم آقای عیاری بیرون ماند. قطعا تجربهتوقیف فیلم را بعنوان بازیگر و به این لحاظ که رابطه نزدیکی با شخصی مانند رخشان بنی
اعتماد دارید درک میکنید.

اصلا حال و هوای گروهی که جهت یک فیلم زحمت میکشند وبعد آن فیلم توقیف می شود چیست؟

به خوبی این شرایط را درک میکنم. فیلم «قصه ها» مشابه خوبی بود تا متوجه شوم توقیفیک فیلم تا چه حد دردناک هست.عموما فیلمهای که مادر منتا به امروز ساخته است درگیر سانسور شده است اند. به یاد ندارم که فیلمی را مادرم ساخته باشد و بهراحتی پخش شده است باشد. به شخصه بسیاری مواقع در معرضسانسور قرار گرفته ام. یک وقت بود

که به پدرم می گفتیم فیلمهایی که تهیه میکند را بایدببریم و بگذاریم داخل انباری چون مجوز نمیگرفت.گرچه «عصبانی نیستم» هم فیلم بسیار خوبی در کارنامه کاری من بود که متاسفانه مردمنتوانستند آن را ببینند. چیزی که آزارم می دهد این است که برایهمه ما توقیف و سانسور یک امر عادی شده است در صورتی که این ویروس، از بین بردن کردن و کنار گذاشتهشدن باعث میشود که سینما ضربه بخورد.

فیلمهای توقیفی
به راحتی از کنار توقیف و مسائلی شبیه به این عبور میکنیم.سرمایه و وقت ما در این شرایط از بین می رود.ما درمورد چه کسانی صحبت می کنیم. درمورد بیضایی بزرگ می گوییم که سالهاست فیلمنساخته یا آقای تقوایی و مادر خود من که دیگر انگیزه اي جهت تولید فیلم ندارد و ترجیح می دهدهمان کار مستند را دنبال کند یا خود آقای عیاری که سالها فیلم نساختند.فیلمهای دهه شصت
شاید سال ها طول بکشد تا بتوانیم این تعداد کارگردان حرفه اي و درجه یک را در کنار هم داشته باشیم….دقیقا. نیمه دوم دهه شصت یا اوایل دهه هفتاد را نگاه کنید که چه فیلمهای خوبی به نمایشگذاشته می شد. تمام این کارگردان ها آن سالها فیلمهای خوبیمی ساختند و کار میکردند. دوران وزارت فرهنگ آقای خاتمی پویایی سینمای کشور کشور عزیزمان ایران بود.

سئوال مناین است که جواب عمر افراد و کاری که انجام می دهندرا چه کسی می دهد؟ ما همۀ وقت} دلواپس کارهایی که تا به امروز به وقوع پیوسته هستیم.

هیچ وقت دنبال جوابی جهت چیزهایی که از دست داده ایم نیستیم.

باران کوثری سی و یک ساله است و جهت بازی در فیلم «خون بازی»و «کوچه بی نام»دو بار گروه تحریریه سایت کسب کرده هست. شاید اگر امروز در فیلمیحضور پیدا کند و درخشان باشد چیز جدیدی جهت داوران جشنواره نباشد. برعکس بازیگران و فیلمسازان جوان میباشند که جشنواره نگاه خاص اي به انها دارد. یعنیزمانی که از یک حدی در بازیگری و فیلم سازی عبور کنید کسب جایزه سخت تر می شود.

جوانان درجه یک
عموما نگاه جشنواره را در سالهای تازه به جوانان فیلم اولی مساعد تر نمیبینید؟

چرا اینجور نگاه نمی کني که ما جوانانی داریم که به حدی درجه یکهستند که باید جایزه بگیرند و برنده باشند. من این عنوان را میگذارم به حساب هوشمندیبچه هایي که به تازگی وارد سینما شده است اند.

منظورم این است که دیگر سخت به امثال باران کوثری گروه تحریریه سایت می دهند؟

من این مشکل را خیلی دوست دارم. گرچه کارگردانان جوان را تشویق میکنم. ولی نقدی هم دارم.همین حالا به علت فراگیر شدن مدیا و امکانات هر شخصی حتی با یک گوشی گوشی هم میتواند فیلمبسازد. شاید آن چیزی که می سازد از لحاظ تکنیکی درست باشد امادغدغه مند نیست.

اما نباید دچار این توهم شوند که کارگردانان خوبی میباشند. ناخوداگاه زمانی که شمابا یک کارگردانان نسل قبل کار کنید می بینیدکه تسلط و تبحر خاص اي در فیلم سازی دارند. حالا همۀ دقت ها به تکنیک هست. کارگردانانجوان باید دقت داشته باشند که فیلمسازی فقط تکنیک نیست

دقت به قصه فیلم و شخصیت پردازی
بلکه فیلمنامه، دقت به قصه فیلم و شخصیت پردازی از موارد بسیار مهم میباشند. تلفن هایزیادی به من می شود و توصیه بازی می دهنداما می گویند که ما دورخوانی نداریم و در لحظه قصد داریم فیلم بسازیم! که من این موضوعرا باورم نمی شود. یعنی راجع به شخصیت نباید حرف بزنیم.

امکانات باعث شده است که چنین تصوراتی شکل بگیرد. به همین علت «سد معبر» جهت من ارزش داردچون محسن قرایی تسلط زیادی روی شخصیت ها داشت.اصرار بهتمرین داشت و فضا و دغدغه اي که جهت ساختن این فیلم داشت گاهی از تکنیک هم برایشمهم تر بود. این جنس از فیلم سازی را اکثر می پسندم.

گفت و گو با باران کوثری،گفتگوی خواندنی با باران کوثری،باران کوثری بازیگر سینمای کشور ایران،باران کوثری

واژه های کلیدی: عکس بازیگران | باران کوثری | جشنواره | بازیگری | بازیگران | سینمای | بازیگر | سینما | باران

گفتگوی خواندنی با باران کوثری بازیگر محبوب

گفتگوی خواندنی با باران کوثری بازیگر محبوب

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz